Học chữ Việt có cần thiết phải đánh vần?

    Con tôi mới 3 tuổi đã thông thạo tiếng Việt. Giờ 5 tuổi, cháu đọc vanh vách tiếng Việt và chỉ học theo chữ, không cần đánh vần. Khi biết chữ rồi, tôi chỉ cần dậy đánh vần vài từ…